تعبیر خواب

تعبیر خواب بلیط

موضوع : تعبیر خواب

لیلا برایت میگوید:

خرید بلیط براى سفر، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى نمایید. خریدن بلیط سینما در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید. اگر کسى به شما یک بلیط سینما (تئاتر) داد، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

تعبیر خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بلیط : یک دورة خوب شروع می شود.

یک بلیط که رویش اعدادی نوشته شده : شهرت و موفقیت.

بلیط شما باطل می شود : خبرهایی که مدتها در انتظار شان بودید دریافت می کنید.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بنا

موضوع : تعبیر خواب

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانه آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن، ساختمانى باشید دلالت بر خوشبختى و سعادت همیشگى دارد.

تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی. بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اویتنهاو می گوید :

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن عمارت کردن اندکی غم بود

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بندر

موضوع : تعبیر خواب

لیلا برایت می‏گوید:

مشاهده ‏ى بندر در خواب، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که وارد بندرى مى‏شوید، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که در بندرى مشغول خرید هستید، نشانه‏ ى آن است که بخت و اقبال به شما روى میآورد.

تعبیر خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بندر بدون کشتی : فلاکت.

یک بندر پر از کشتی : تا آخر عمر در آسایش خواهید بود و دیگران به شما کمک می کنند.

شما به تنهایی در یک بندر روی عرشه هستید : پول

با شخصی که دوستش دارید در بندر روی عرشه هستید : دروغهای شما آشکار خواهند شد.

شما روی دریاچه دریک بندر هستید : یک سفر در پیش دارید.

یک بندر خیلی دور از اینجا : خبرهای خوش.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بنفشه

موضوع : تعبیر خواب

محمد بن سیرین گوید:

بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.

جابر مغربی گوید:

درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار.

تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد. برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد.

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

بنفشه

دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق

بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بقالی

موضوع : تعبیر خواب

 

تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند متاعهای بقالی را به زر و درم می فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: کسب کردن،

دوم: منفعت یافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى  است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله مى کرد.

 

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید در یک بقالى، لبنیات و چیزهایى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فکرى آسوده دارد.

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "یاس گروپ" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز
خرید vpn آیفون