تعبیر خواب

تعبیر خواب بستنی

موضوع : تعبیر خواب

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد.

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید.

۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.

۴ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد.

۵ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود.

تعبیر خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بستنی می خورید : شانس.

بستنی میخرید : خطری در روابط اجتماعی.

فرزندانتان بستنی می خورند : در سلامتی کامل بسر خواهید برد.

دشمنان شما بستنی می خورند : آنها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بطری

موضوع : تعبیر خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

بطری : کاری از روی بی فکری

نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد.

۲ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد.

تعبیر خواب

لیلا برایت میگوید:

اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید، یعنى براى مدتى دچار غم و ناامیدى مى‏شوید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بطری پر : شادی

یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی

محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید.

یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ

یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب صدای بع بع

موضوع : تعبیر خواب

تعبیر خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

صدای بع بع یک بره را می شنوید : خوشبختی در کارها

صدای بع بع تعدادی بره را می شنوید : خوشبختی در خانواده

بره ها را می بینید که بع بع می کنند : در آمد شما بیشتر خواهد شد

تعداد کثیری بره در حال بع بع کردن : نامزدی شما نزدیک است

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بغل و بغل کردن

موضوع : تعبیر خواب

محمد بن سیرین گوید:

بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل کند که مال حرام یابد.

تعبیر خواب

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب دیدید کسى را بغل مىیکنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید. اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک می‏زند.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بلور

موضوع : تعبیر خواب

بدان که بلور در خواب، زنی بی اصل است.اگر بیند بلور داشت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد. اگر بیند بلور داشت و ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند.

تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی.

۲ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند.

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "یاس گروپ" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز
خرید vpn آیفون