تعبیر خواب

تعبیر خواب برنج

موضوع : تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

اول: مال،

دوم: حاجت،

سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب. دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است

۱٫٫مال

۲٫حاجت

۳٫خیر و منفعت به او می رسد

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

۲ـ خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

۳ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. و از دوستان خود جدا خواهید ماند.

۴ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بره

موضوع : تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بره به خواب برچهار وجه است.

اول: فرزند،

دوم: مال حلال،

سوم: معیشت،

چهارم: غم و اندوه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند. برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت.

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست.

تعبیر خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

داشتن یک بره : دلداری، تسلی

بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور

بره را روی دوش بردن : خوشبختی

بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن

کشتن بره : رحمت خدا

بره گمشده : همسر عابد

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن بره مراد حاصل شود

دیدن بره مال و هدیه بود

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.

۲ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است.

۳ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد.

۴ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.

۵ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.

۶ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید.

۷ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.

۸ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت.

۹ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.

۱۰ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد.

۱۱ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.

۱۲ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد.

۱۳ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید.

۱۴ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همة صداقت بی رحم خواهید بود.

۱۵ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

بره میخرید : غافلگیر خواهید شد.

گوشت بره می خورید : اشک

بره می فروشید : خوشبختی

مالک تعدادی بره هستید : پول و تسلی خاطر

یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.

بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید.

یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود.

یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.

روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی

یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب برهنه و لخت

موضوع : تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید، نشانة آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد.

تعبیر خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف

یک مرد خواب ببیند که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد.

یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید.

یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید.

یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود.

یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی

زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.

تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند.

شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید.

مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید.

برهنگان در حال دویدن :ایده هایتان را از دست میدهید.

شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش

با یک زن برهنه در محلی دور از خانة خودتان خوابیده اید : یکنفر به شما آزار خواهد رساند.

برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند.

اشخاص متاء هل برهنه هستند : پول.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بز

موضوع : تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود. اگر دید بزی مجهول را بکشت، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد. اگر بیند پوست بز را بکند، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند. اگر بیند از گوشت او بخورد، دلیل که مال بخورد. اگر بیند بر وی نشست و از هر طرف می راند، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند. اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند، دلیل که آن مرد وی را از جاه و حرمت بیفکند، اگر دید هر دو سر وی بز شکست، دلیل که آن مرد را از عمل منع کند. اگر بیند که سروهای بز دراز و قوی شده بود، یا در عدد زیاده گردیده بود، دلیل که در عمل خود مهتر و قوی گردد و ظفر یابد. اگر بیند موی او زیاد شده، دلیل که مالش زیاد شود. اگر بیند پشم او بستد، دلیل که به قدر آن مال از فرزند بستاند. اگربیند ماده بزی یافت، یا کسی بدو بخشید، دلیل که زنی بخواهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند ماده بزی را بدوشید و شیر او بخورد، دلیل که از زنی مال یابد. اگر بیند ماده بز را بکشت و گوشت او را بخورد، دلیل که از آن زن حاجت روا شود. اگر بینده ماده بز را نه از بهر گوشت کشت، دلیل که زنی به نکاح بخواهد و از او فائده نبیند. اگر بیند ماده بز از خانه ا و بیرون رفت، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند رمه بز در خانه داشت یا به جای دیگر و دانستملک اوست، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت و غنیمت بدست آید. اگر بیند رمه بز و گوسفند در صحرا می چرانید و به هر جا که می خواست می برد، دلیل که به ولایتی از عرب یا از عجم حاکم شود.

تعبیر خواب

جابرمغربی گوید:

اگر بیند از گوشت ماده بز می خورد، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد و پوست و پشم و شیر بز درخواب خیرو برکت مال است که بدو رسد. اگر بیند که بزغاله بدو دادند، یا بیافت، یا بخرید، دلیل که وی را فرزندی مبارک آید. اگر بزغاله را بکشت، دلیل که فرزند او هلاک شود. اگر بیند گوشت بزغاله را بخورد، دلیل که ازمال فرزند چیزی بخورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بز نر درخواب مقدمه لشگر است.

اگر بیند بز نر بیافت و بر وی نشست، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود.

اگر از مردم عامه بود، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: از پیغمبر (ص) شنیدم : هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشی از وی دور گردد

دیدن بز فروش در خواب، مردی بود که مردان و زنان را جمع کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

بز ماده در خواب دیدن در گوشت او خوردن مالی جمع کرده بود و بعضی از معبران گویند: مالی جمع کرده او را حاصل شود.

جابرمغربی گوید:

بز ماده دیدن و خوردن، دلیل خیر و منفعت کند، چون به طعم خوش و نیکو بود.اگر به طعم ناخوش بود. دلیل بر غم و اندوه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود. برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.

چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است.

۲ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.

۳ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد.

۴ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بز : ثروت

تعداد بسیاری بز :فراوانی

بزها با یکدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت.

شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت

بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید : شما را ترک خواهند کرد.

یک بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد.

بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر.

بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نکنید.

بزهای سفید و سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

یک بز را می کشید : خوشبختی

شاخهای یک بز : فلاکت

یک بزغاله : در بازی برنده می شوید.

خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید : به شما بی احترامی می شود.

مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند: پول فراوانی به دستشان می آید.

ادامه + دانلود

تعبیر خواب بستر

موضوع : تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد، دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد. اگر بیند که بستر از حال خود متغیر شد، دلیل که زن او از حالی به حال دیگر گردد. اگر بیند که بستر وی بستر دیگر شده است، بهتر از قبل یا کمتر از آن، دلیل که زنی بخواهد و زن نخستین را طلاق دهد. اگر بیند که بستر خویش را بفروخت یا در نوشت، دلیل است که زن خود را طلاق دد و یا از او غائب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد. اگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود، دلیل که بزرگی و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند.

تعبیر خواب

جابر مغربی گوید:

بستر درخواب ولایت و تن آسائی بود. اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد، دلیل که میان او و زن طلاق رجعی افتد. اگر خویشتن را به سه چهار بستر، هر یکی افتاده بیند، دلیل که به شماره هر بستری زنی نتوانست آورد، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصی نیابد. اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود، دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد. اگر بیند که بستر او از پشم آکنده بود، دلیل که زن توانگر خواهد.

اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد. اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرد، دلیل که زن فاسقه را از دست بداده و زن ستوده بخواهد. اگر در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد. اگر بسترش درهوا معلق بود، دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و شغل او بالا گیرد و دولت یابد. اگر بیند که بستر وی از هوا به زمین افتاد، دلیل که زنش بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

حضرت دانیال گوید:

اگر بستر خود را سبز بیند، دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا. اگر بستر خود را سرخ بیند. دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود. اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده، دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد. اگر بیند بستر او سبز بود سرخ شد، دلیل که زن وی از صلاح به فساد مایل شود. اگر به خلاف این بود، از فساد به صلاح بازآید. اگر بیند بستر او سرخ بود، سفید شد یا زرد شد، دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود، چنانکه بیم مرگ بود. اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد. اگر دید بر بستر خویش بالش ها نهاده، دلیل بر خادمان کند.

اگر بیند بستر به جای مجهول است،دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گفته اند: میراث یابد. اگر بیند بر بستر خفته، دلیل که راحت و آسانی یابد. اگر بیند بستری داشته و بر هوا بر روی آن خفته است، دلیل است که به سبب زن جاه و بزرگی یابد. اگر بیند بسترش دریده است، دلیل که زنش نابکار است. معبران گفته اند: زنش بمیرد. اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بستر در خواب بر چهاروجه است،

اول: زن

دوم: کنیزک

سوم: ولایت

چهارم: معیشت و منفعت و تن آسائی

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "یاس گروپ" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز
خرید vpn آیفون