تعبیر خواب برنج

موضوع : تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

برنج دیدن در خواب، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است.

اول: مال،

دوم: حاجت،

سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.

تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود.

برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود. دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب. دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست. اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است

۱٫٫مال

۲٫حاجت

۳٫خیر و منفعت به او می رسد

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است.

۲ـ خوردن برنج در خواب، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.

۳ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. و از دوستان خود جدا خواهید ماند.

۴ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد.

0 تا کنون ثبت شده است
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "یاس گروپ" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز
خرید vpn آیفون